• Kapitel 4.Införa vegan lagstiftning och vegan politik > IV. Exempel på god förvaltning
  • IV. Exempel på god förvaltning

   Europeiska Unionen

   The European Parliament admits that the meat diet is the cause for global warming, and they will reconsider to cut the subsidy for the meat industry, and instead they give it to the organic farmers, etEuropaparlamentet erkänner att köttet ärorsaken tillden globalauppvärmningen, och dekommer att omprövaattminskastödet tillköttindustrin och istället ge det till ekologiska jordbrukare, mm.125

   Även om det inte sker så snabbt som jag skulle vilja, ser det ut som den kritiska massan gör något eftersom det sker framsteg. Några tappra, modiga,heroiska ledare bidrar till att göra förändringar, som är mycket gripande ochinspirerande.


   Jens Holm från Sverige, ledamot av Europaparlamentet har arbetatför att genomföra åtgärder som vidtagits inom Europeiska unionenattrekommendera att reduceraköttet för att minska utsläppenav växthusgaser.126   Tyskland

   Tysklands miljöminister besökteBrasilienföratthjälpa tillattinförasträngare regler för att förhindra skogsavverkningtill köttproduktion som exporteras till Europa.


   Irland

   Det är mångajordbrukare som bytertill ekologiska odlingar just nu. Den irländske jordbruksministern skrev till alla jordbrukare i Irland för att be dem att omvandlasinagårdar tillekologiskajordbruk,grönsaksodlingar ochde får till och med subventioner. Nu omvandlas en mycket stor andel av jordbruken till ekologiska jordbruk.


   Belgien

   En av Belgiens största städer, Gent, deklarerade officielltvarje torsdag somen vegetarisk dag, och alla stadens skolor får vegetariskarättervarje torsdag.127


   Storbritannien

   Jag är tacksam mot Prins Charlesförhansrättframmamod och orädda uppriktighet när han talarut ommiljön.Hanär ocksåen handlingens man ochföresin tid.Tillexempel,öppnade han för ekologiska produkter påmarknaden och försökerväldigt hårt att stoppa skövlingenav regnskogar i världen.

   Prins Charles försöker också minimerasin egen klimatpåverkan.Hanhardonerat nästantremiljarder dollar frånsin egenfond,föratt bevara regnskogar.
   128

   Jag prisar denbrittiska regeringen för dess ledarskap och alla deras projekt för att minska deras utsläpp i framtiden.

   Jag vill framhållaregeringens viktigaarbete inom hållbar livsmedelspolitik.Redan i juli 2008, i en rapportsombeställtsav premiärministerGordon Brown för att utvärdera Storbritanniens livsmedelspolitiktillkännagav han att, “enhälsosam, miljövänligkostskulle innehålla mindre köttoch mindre mejeriprodukterän vad som äts idag.”
   129

   Ända sedan dess har den idén uttryckts i den brittiska regeringen,till exempel genom rådgivarenprofessor Tim Lang avNational Health Service och utskottet för klimatförändringar.130 Regeringen vill även hjälpa jordbrukarnaattövergå tillgrönt genom att publicera enguide kallad,“Koden för god jordbrukssed.”
   131

   England har ocksåledaresom har antagit eller förespråkat enväxtbaserad kost, som statssekreteraren för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågorHilary Benn,riksdagsledamot David Drewoch EU- parlamentets vice ordförande Edward McMillan. Det är goda tecken i rätt riktning och allaländer kan dra nytta av att titta påStorbritanniens exempel. Regeringen måste vara djärv ochgå före.Jaghoppasattden brittiskaregeringen ser tillattvisa vägen för att räddaplaneten. Jag hoppas att Storbritannien ska varaledande i världenpå dettaområde. Kort sagt,all brittisk politikför fred, konstruktivt stöd ochmedkännande,veglivsstil,liksomgröna projekt,är detbästa somden brittiskaregeringenkanföreslå och genomföra i denna kategori.


   Förenta Staterna

   I USA, Hawaiis senat antogs enhälligt en resolution med begäran om attvegan och vegetariska måltider skall finnas på Hawaiis skolor.132

   Som en del avsin nya klimathandlingsplan, var Cincinnati,Ohioden första staden i USA som uppmuntrar till mindre kött i syfteatt stoppa den globala uppvärmningen.
   133

   Regeringens ledare talartydligtom fördelarna med vegetarianism. I somrasgodkändeden amerikanske kongressledamotenDennis Kucinich somär vegan, den första Vegan Earth Day i Kalifornien för vegetarianer och icke vegetarianer.
   134

   Tidigare i april [2009],inledde JamieRaskin i Maryland,USA, som har varit en livslång köttätare en vegetarisk vecka för att själv hjälpa miljön. Hanhar varit vegetarian sedan dess och kommer att tala på en nationell VegFest i september. Det är goda nyheter.
   135

   [I april 2009 deklarerade Baltimore City Public Schools system en köttfrimåndag.
   136]

   [I april 2010, blev San Francisco den första staden i USA att införa enveggiedag.SanFrancisco Board ofSupervisors godkände enhälligten resolution till stöd för att uppmuntra restauranger, matbutiker och skolor attöka sina köttfria maträtter på måndagar.
   137]

   [U.S. House Education and Labor Committee godkände School Lunch Bill, inkluderande ekologiska och vegan pilotprogram.]


   Formosa (Taiwan)

   På Formosa, meddelade presidenten, Ma Ying-Jeou att en av de viktigaste livsstilsförändringar sommänniskorkangöra för att sänka utsläppen,är att äta mer grönsaker och mindre kött.

   Det är verkligen modigt uttalande och ett mycket stort steg för en politiskledare.Hans fru, the FirstLady,är ocksåen förebild för barngenomattläsa artiklar högt omhurmanbromsarden globalauppvärmningengenomattäta mindre kött och mer grönsaker och frukt, vilket minskar utsläppen.

   President Ma Ying-Jeou och hela presidentämbetet har undertecknat en deklaration om åtgärder för att minska CO2, som omfattar att äta lokalt och ta del av mer grönsaker och mindre kött.

   Slutligen har över enmiljon människor påFormosa(Taiwan)lovatatt sänka sin köttkonsumtion genom att skriva på ett upprop.
   138

    


    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *